ە ەە

ی ییی

ە ی: ڵۆ ی

ی یی 1998- ێی 2610

ǁی یەە ەی 1999

 

 

ە ەی ەەی ۆڕی 11 ی ەیەە ە یە ە ە ڕۆە ە ەیە ەی ǘەیی ەە ە ەی ۆیێ ڕی ێەی ی ە ە یەی ە ەەە. ە ە ڕیەە ەەە ێی ە ییەی ە ەی ەە ۆیێ ێ ەە ێی ە ەیە ێی ۆӘێ ە ێ یۆە ە ڕیە ە. ە ە ەە ێ ە ەیە ڕǐ (Ȑەڕێە ۆ ەی ی㝝). ە ەڕەە ە ە ڕۆێ ەەڵ ی ەی ێی ە ە یەی ە ە ەϡ ەڕ ێ ەەی ەی ǐ ێ ەی ڕیی ە ی ەۆ ەەە. ە ڕۆەە ە ێەی ەەەی ەی ǘەی ەە ە ەیی ەی ەی ەсەی ی.

ڕۆی 11 ی ەی ەەی ۆڕ ییە ەڵ ەەی ەەی یە ώی ەڵی ی ەەە. ەە ییە ە ڕێە ڕی یەی ώ ە ە ە یە ی یەەی یڕەی ەەە ە ە ێǐی ەیە یەە. یەی ەی ڕۆی ی ێەی ەەیە ەێی ەە ی ێەی ەە ییە ەڕی ەە ە ڕۆە یی ەی ێ ە ێەی ێ ە ەی ەەە ۆی ێ ڕǐی ە ەە ێ ڕۆەی Ӂ. ەە ی ەیە Әەی ێ ە ە ەەی ǎە ( ە ەڵێی ۆڕ).

ەیە یەی ە ەەیە ۆ ەەی ی ۆڕی ێ ێ ێ ەەǘەی ە ێەە ی ەە ێ ەەەە ەەی ڕۆی ەی Ӂ ەڵی ەڵەە ە ەە ێʡ ێە ەیە ە ڕۆی یەی ەی ی ە ە ەی ە یەی ەی ی Ӂە ە ێی ەۆی ەەی ی ەەیە ەی ەی ی ی ی ێ. ەیێی ەیە ی ڕێ ە ە ەەەی ەی ی ەەە ͘ە ە ە ییە ەەە ی ۆ ەێ ە ەە Ԙۆە ۆڕ ەەѝ ێʿ!

v v v

 

ێەی ی!! ەە ەیەی ەیە ەڵێ (( ە ȍەӁێە ە یەێە)). ێ ڕۆێ ییە ە ی ەەی ۆ ێیەە. ی ەەی ی ە. ێ ی ەیەی ەی ە ە ی ی ی ی یی ەەی ی ەјюیی ییەی ی یی ە ۆەی ێە ەەڕ ەێ ەەی ەیی ڕەیی ە ە ەە ە ە ە ێ ەی ە یی ە ێ ڕۆی ە ۆە ی ە ەی یەی یی. ە ەѝییە ەیە یەە ەەیە ە ی ی یەی Șێە ۆیەی یەێ ە ە ی ی ی ە ە ە ە ە ی یەڵ ۆیی یەی ە ۆی ݘەی ە ە ەەیەی ەەی ۆюییە ώی یǘیی یییە... ەە ۆی ڕێ Șەێ ەی ڕیی ەی ی ەێ ە ە ەیێی ە͘ە ە یڕی یی ە ەی یەییەە ەڵێێ ەیەڵێ ەڵ ە ەی ەەڵەێ ە ی ەەیی ((ρێی)) ێ ە ەێ ەێی ۆی ǘیی ییی ە ە ڕەʘەەی ۆەی یی ە ەێ ە ە ǘییە یەە ەێەە ۆ ەیەی یەیی (ەێیی) ەюەەی ̐ە ە ۆԘی ەەەی ێ یۆ یەیی ϻ.

 

ی ییی